Ombyggnad/tillbyggnad av fastigheten

Allmänt
Ombyggnad eller tillbyggnad av radhus eller kedjehus regleras av de regler som anges av byggnadsnämnden.

Informationsblad angående ombyggnads- och nybyggnadsregler för skärsliparens samfällighetsförening hittar du här.

Ombyggnad
När det gäller ombyggnad så måste fastighetsägaren vara noga med att ta reda på om ombyggnadsåtgärderna är byggnadslovspliktiga. Ett tips är att kontakta stadsarkitektskontoret eller byggnadsnämden.

Golvvärme
Betongplattan till våra radhus och kedjehus är inte tillräckligt isolerade för golvvärme. Det medför därför stora energiförluster om det läggs värmeslingor direkt på denna. Golvvärme som installeras på befintliga betongplattor innebär en utökning av fastighetens värmeuttaget från föreningens värmesystem. Åtgärden skall därför anmälas till styrelsen, se nedan.

Energiförbrukningen för att värma upp ett utrymme med golvvärme direkt på denna typ av betongplatta blir upp till 30 % högre jämfört med radiator uppvärmning. Att installera vattenburen golvvärme direkt på våra betongplattor är därför något som är direkt olämpligt både av miljöskäl och av kostnadsskäl.

Läs vidare denna vetenskapsartikel som beskriver sambandet mellan energiförbrukning och isolering i betongplatta.

Utökat värmeuttag från föreningens värmesystem
För att säkerställa att vi har tillräcklig med värme i våra hus måste vårt värmesystem vara tillräckligt dimensionerat. Därför skall alla förändringar om ett utökat värmeuttag från föreningens värmesystem anmälas till styrelsen.

Om fastighetsägaren vill ansluta en ut- eller tillbyggd yta till föreningens värmesystem gäller följande:
1. Anmälan skall lämnas in i förväg till styrelsen om ett utökat värmeuttag.
2. Avtal skall ha tecknats mellan medlemmen och föreningen om ett justerat andelstal för fastigheten enligt sektion 1 i beskrivningen av gemensamhetsanläggningen. Justeringen av andelstalet är i normalfallet detsamma som ut/tillbyggnadens area i kvm.
3. Ut/tillbyggnaden skall vara värmeisolerad enligt Boverkets byggnormer,
4. Anslutning till värmesystemet skall göras på ett fackmannamässigt sätt av en etablerad och auktoriserad VVS-installatör.

Punkt 1 och 2 enligt ovan gäller vid alla förändringar som innebär att en fastighets värmeuttag från föreningens värmesystem ökar.

Ut/tillbyggnad
För uppvärmning av ut/tillbyggnader rekommenderas i första hand egeninstallerad elburen uppvärmning.
Under vissa förutsättningar är det dock tillåtet att ansluta ut- eller tillbyggnader till föreningens värmesystem. Dock krävs det alltid att detta anmäls i förväg till styrelsen, se även vidare ovan.

I övrigt får ut/tillbyggnad av fastigheten ske inom vissa ramar. Efter diskussioner med Byggnadsnämden har en policy utkristalliserats som innebär att tillbyggnaden kan ske om det inte påverkar det allmänna intrycket av bebyggelsen. Helhetsintrycket får således inte påverkas. Varje ut/tillbyggnad är byggnadslovspliktig. Avgiften betalas av fastighetsägaren.  Notabelt är att det är byggnadslovspliktigt att täcka över de skyddade uteplatserna, om än med plasttak.

I de flesta fall behöver närmaste grannar och styrelsen för samfällighetsföreningen kontaktas för att kunna få bygglov på ut- och tillbyggnader. Detta eftersom de flesta ut- och tillbyggnader i området innebär att du hamnar närmare än 4,5 m till din tomtgräns, se vidare stadsarkitektskontoret eller byggnadsnämdens hemsida och bilden nedan om vad som får byggas utan bygglov.

Tänkta åtgärder liksom exteriöra ritningar måste därför redovisas för styrelsen i de fall samfällighetens styrelse behöver ge ett godkännande för att byggnadsnämden skall kunna godkänna ett bygglov. Se även vidare hemsidan hos stadsarkitektskontoret eller byggnadsnämden.
För att styrelsen skall kunna ge sitt godkännande krävs det att bygglovsansökan uppfyller styrelsens riktlinjer vid bygglovsförfrågan, se denna länk.
Dessa beslutades av stämman 2009-03-23.

Vaktmästeri
När man bygger om finns det möjlighet för medlemmarna att låna nyckel till vaktmästeriet. Här finns det dels duschutrymme och toalett som kan användas vid ombygge av badrum. Men även utrymme för måleriarbeten och annat snickeriarbete.

Kontakta styrelsen för att få låna nyckeln till vaktmästeriet.

Upp